U kunt de huidige garantieregeling hier downloaden.

Artikel 1

Stichting Garantiefonds Reisgelden, hierna te noemen: SGR, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan of voor consumenten. Door de boeking bij een deelnemer aanvaardt de consument deze garantie.

Begrippen

Artikel 2

In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

a. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die als reiziger betrokken is bij een overeenkomst waarop SGR garantie verschaft.

b. Handelaar: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die met betrekking tot onder Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vallende overeenkomsten en overeenkomsten van vervoer en of overeenkomsten van verblijf handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.

c. Organisator: handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de gegevens van de reiziger aan een andere handelaar verstrekt overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

d. Doorverkoper: handelaar, anders dan de organisator, die pakketreizen aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld of bemiddelt in de verkoop van overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf.

e. Pakketreisovereenkomst: overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis, overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

f. Gekoppeld reisarrangement: ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar:

i) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert; of

ii) op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten; een en ander conform Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

g. Deelnemer: de handelaar die een geldige deelnemersovereenkomst heeft met SGR.

h. Overeenkomst van vervoer: overeenkomst inzake personenvervoer zoals per bus of per boot.

i. Overeenkomst van verblijf: overeenkomst inzake accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd, zoals een hotel of een vakantieappartement.

j. Financieel onvermogen: het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en tevens opgehouden zijn te betalen aan schuldeisers, dan wel onder stille bewindvoering staan, in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeren.

k. Boeking: een met een consument afgesloten pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf.

Uitkeringen

Artikel 3

 1. SGR heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten die pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen, overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf hebben afgesloten met een deelnemer of door bemiddeling van een deelnemer, indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert.
 2. De door een consument met een deelnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten in Nederland of Zwitserland.
 3. Losse overeenkomsten van luchtvervoer vallen niet onder deze garantieregeling.
 4. Voor uitkering komt in aanmerking de consument die een pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf heeft gesloten met een deelnemer of door bemiddeling van een deelnemer en heeft betaald aan de deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsbevestiging en factuur en het daarop betrekking hebbende betalingsbewijs. Indien de overeenkomst of het arrangement niet door de deelnemer wordt uitgevoerd maar in plaats daarvan aan de consument een voucher wordt verstrekt die recht geeft op een vervangende reis op een later tijdstip, kan het bestuur van SGR besluiten dat die voucher even eens recht geeft op een gehele of gedeeltelijke uitkering onder de garantieregeling, mits is voldaan aan de aanvullende voorwaarden die het bestuur van SGR in het betreffende besluit aan de voucher en aan de uitkering kan stellen.
 5. Uitkeringen zullen alleen worden gedaan indien en voor zover de consument zijn schade aantoonbaar niet kan verhalen op derden.
 6. De hoogte van uitkeringen bedraagt maximaal de betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden. Indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele genoten is, wordt de hoogte van de uitkering beperkt tot een evenredig deel van het reeds betaalde bedrag. Voorzover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien en voor zover recht op uitkering bestaat geldt dat SGR alleen tot uitkering verplicht is voor zover de beschikbare middelen toereikend zijn.
 7. Indien en voor zover met inachtneming van het in deze regeling bepaalde recht op uitkering bestaat geldt dat de vergoedingsplicht van SGR is beperkt tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) per consument per schadegeval. Het meerdere is door SGR namens en ten gunste van de consument verzekerd bij Europeesche Verzekeringen. In geval van schade zal SGR namens de betrokken consument de schade met Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de consument als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot Europeesche Verzekeringen te wenden.
 8. Uitkeringen zullen worden gedaan in de volgende gevallen:
  a. Een deelnemer is wegens financieel onvermogen in gebreke te presteren indien en voor zover een andere handelaar niet jegens de consument tot nakoming verplicht is;
  b. Een deelnemer voldoet wegens financieel onvermogen niet aan een veroordeling krachtens een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Reizen of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak tot betaling van schadevergoeding aan de consument, voor zover de schadevergoeding betrekking heeft op een boeking die onder de garantie van SGR valt.
 9. Of er sprake is van niet presteren door een deelnemer als gevolg van diens financieel onvermogen staat uitsluitend ter beoordeling van SGR.
 10. Van vergoeding zijn uitgesloten:
  a. De pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen, overeenkomsten van vervoer en/of overeenkomsten van verblijf, die zijn afgesloten bij een organisatie die geen deelnemer is op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, tenzij die overeenkomst tot stand is gekomen via bemiddeling van een aan SGR deelnemende doorverkoper.
  b. De pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen, overeenkomsten van vervoer en/of overeenkomsten van verblijf die zijn afgesloten met bedrijven of instellingen zoals ondernemingen, scholen en verenigingen.
  c. Geldbedragen die zijn betaald nadat op de website van SGR en per mededeling in de media is gepubliceerd dat de betrokken deelnemer in financieel onvermogen verkeert en dat daarom geen verdere betalingen moeten worden gedaan.
  d. Geldbedragen die in strijd met de voorwaarden van de deelnemer vooruit zijn betaald.
  e. Verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen, proceskosten, rentekosten en kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de reissom.
  f. Boekingen die uitsluitend tot stand gekomen zijn op basis van loterijen, spaarzegels, airmiles en soortgelijke niet met contant of giraal geld betaalde boekingen.
  g. Waardebonnen en reischeques die niet geleid hebben tot een boeking met een deelnemer. Hieronder worden niet begrepen vouchers als bedoeld in lid 4 van dit artikel die door de deelnemer aan de consument zijn verstrekt ter vervanging van een pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement, vervoers- of verblijfsovereenkomst, voor zover het bestuur van SGR heeft besloten dat de vouchers recht geven op een gehele of gedeeltelijke uitkering onder de garantieregeling.

Artikel 4

 1. De consument is verplicht zijn aanspraak op SGR geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten dat de desbetreffende deelnemer aan SGR als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.
 2. De consument heeft slechts aanspraak op uitkering door SGR indien SGR binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de consument, dit laatste met inachtneming van artikel 5 en de consument heeft voldaan aan de hieronder te vermelden verplichtingen.

Vervangende reis

Artikel 5

 1. SGR behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, de uitvoering van de overeenkomst zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de handelaar overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.
 2. Tevens is SGR gerechtigd de consument de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de consument aanspraak heeft.
 3. De consument zal nimmer van SGR kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de consument betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Verplichtingen van de consument en de doorverkoper

Artikel 6

 1. De consument dient indien de boeking tot stand is gekomen via bemiddeling van een doorverkoper zich te wenden tot deze doorverkoper teneinde aanspraak op uitkering te kunnen maken.
 2. Consumenten die rechtstreeks bij de deelnemer hebben geboekt die in financieel onvermogen is geraakt kunnen hun claim rechtstreeks via de website van SGR indienen.
 3. Het niet tijdig indienen van de claim waarbij het in de navolgende leden bepaalde in acht moet worden genomen doet de aanspraak op uitkering vervallen.
 4. Iedere consument is verplicht bij het indienen van zijn claim aan de in lid 1 genoemde doorverkoper c.q. SGR over te leggen en af te geven:
  1. de boekingsbevestiging en de factuur;
  2. de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen;
  3. de eventueel in zijn/haar bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers e.d.
 5. Zolang er een van de op grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.
 6. De consument en de doorverkoper zijn verplicht zich te houden aan door SGR te geven aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Last en volmacht

Artikel 7

De consument wordt geacht aan de voormelde doorverkoper last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om namens hem tot incasso te komen van het bedrag waarop de consument ingevolge de garantie jegens SGR aanspraak kan maken.

Cessie en subrogatie

Artikel 8

 1. In het geval SGR aan of ten behoeve van de consument betalingen verricht, wordt SGR gesubrogeerd in de rechten van de consument jegens de betrokken deelnemer.
 2. De consument is verplicht mee te werken aan cessie aan SGR van zijn rechten ter hoogte van zijn aanspraak op uitkering jegens de betrokken (ex)-deelnemer en/of de al dan niet aan SGR deelnemende handelaar, conform een door SGR vastgesteld model.
 3. Zolang de consument de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft hij geen aanspraak op uitkering dan wel is een reeds gedane uitkering onverschuldigd betaald.

Wijziging

Artikel 9

 1. Het bestuur van SGR is bevoegd na goedkeuring door de raad van toezicht deze garantieregeling te wijzigen.
 2. Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Slotbepaling

Artikel 10

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering van 25 mei 2020.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam,
alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

versie 202005